Dániel, Daniella névnap

Dániel név eredete, névnap dátumai

A héber Daniél formából keletkezett. Az összetett névalak jelentése ’Isten a
bírám’; ’Isten bírója’. Elterjedéséhez nagymértékben hozzájárult, hogy a
magyarságnak a kereszténység felvétele előtt volt egy eredeti személyneve, a Dan,
amelynek hangzása emlékeztetett a Dániel rövidült alakjára. A XII. század elejétől
vannak írásos adataink a Daniel, Danial, Danielus névforma megjelenésére a magyar
oklevelekben.

Védőszentjei

Az ószövetségi Dániel próféta, akit Kr. e. 605-ben több társával együtt
Babilonba hurcoltak. Dániel könyvében hat elbeszélés található az ifjak életéről:
neveltetésük a királyi udvarban; Nabukodonozor király álmának megfejtése; a tüzes
kemence próbatétele; Nabukodonozor király megőrülésének bejelentése; a falon
megjelenő titokzatos írás megfejtése és Dániel próbatétele az oroszlánok vermében. A
könyv négy látomása tömör, képekben gazdag nyelven jövendöli meg az elkövetkező
világtörténelmi eseményeket.

Dániel könyvének 6. része írja le azt a jelenetet, amikor Dánielt az oroszlánok
vermébe vetették: „És hozának egy követ, és odatevék a verem szájára, és
megpecsétlé a király az ő gyűrűjével és az ő főembereinek gyűrűivel, hogy semmi
meg ne változtassék Dánielre nézve.” (Dán. 6,18.) Amikor a király hajnalban ismét a
veremhez sietett, sértetlenül találta Dánielt, hite megvédte őt az oroszlánoktól.
Dániel a középkorban a bányászok védőszentje volt, különösen nagy népszerűségnek
örvendett Tirol, Svájc, Csehország és Szilézia bányáiban. A legenda szerint egy
sziléziai bányásznak álmában angyal jelent meg, és az erdőbe küldte, hogy ott egy
magas fenyő ágai között majd arany tojásokkal teli fészekre lel. A bányász fészek
helyett egy gazdag ezüstlelőhelyre bukkant a fa gyökerénél.
Ünnepnapja: július 21.

A név kevésbé ismert védőszentjei: Daniel (✝1227) ferences vértanú, aki a
mohamedánok között működő misszió vezetője volt. Ünnepnapja: október 10.
Comboni Szent Dániel (1831–1881) olasz hittérítő, aki afrikai missziókban működött
közre. Ünnepnapja: október 10.

Dániel névnap

Február 16., július 21., szeptember 26., október 10., november 23., december
11.

Gyakorisága

A Dániel név az előző századokban különösen a református lakosság
körében volt népszerű. Debrecenben kétszáz évvel ezelőtt a 15. volt a gyakorisági
listán. Száz évvel később, ugyancsak a debreceni reformátusok között a 19. helyre
került, majd országosan is tovább csökkent a népszerűsége, 1967-ben mindössze 56
kisfiú kapta ezt a nevet. De a nyolcvanas évek közepére nagyot változott a helyzet: a
Dániel a 23. leggyakoribb férfinév lett, 1983 és 1987 között összesen 4895 fiúnak
adták. 1996-ban a második leggyakoribb név volt, 2000-ben pedig a legkedveltebb
férfinévként az első helyen szerepelt az országos gyakorisági listán. Ebben az évben
1833 gyermek kapta első és 365 második névként. 2006-ban az összlakosság
statisztikájában a 29. helyen állt, a magyar férfiak közül 45 673 fő viselte első
névként és 7067 másodikként a Dániel nevet.

Becézése

Becézői főleg a csonkult tőből képzett névalakok, de akad példa az ikerítésre
is: Dani, Dankó, Danci, Dana; Dancsi-Tancsi. A gyerekversekben, mondókákban
sokszor fordulnak elő a becézett nevek. Kiss Dénes így emlegeti versének címadó
hősét:

Dani-Bani katona,
elszökött a falova
[…]
Dani-Bani gyalogol,
megkeresi valahol.

Rokon nevei

A Dániel név szláv alakváltozata, a Daniló, valamint -s kicsinyítő
képzős, magyar származéka, a Dános.

Női párja

Daniella. Áttételesen rokon neve a Daniéla és a Danila. Mindkettő a
Daniella önálló keresztnévként használatos alakváltozata.
Idegen megfelelői Németül, angolul, franciául, spanyolul és svédül Daniel, olaszul
Daniele, ukránul Danilo. Napjainkban ezeken a nyelvterületeken is a népszerű nevek
közé tartozik. Nemcsak az alapalakja, hanem különböző alakváltozatai is gyakoriak,
például az angolban Dan, Danny.

Családnévként

Sok olyan családnevünk van, amely a Dániel régi egyházi
személynévből származik. Rövidüléssel és képzéssel keletkezett alakok: Dan, Dán,
Dana, Danci, Dándi, Dáné, Dánél, Dani, Dáni, Danó, Dános, Danyi, Dányi.
Nemcsak a Dániel, hanem a Damonkos vagy a Damján változata is lehet a
családnévként használatos Dancs, Dancsa, Dancsi, Dancsó, Dank, Danka, Dankó,
Dankos. Összetett nevekben legtöbbször a rövidült tő szerepel, például Dánfi.

Híres viselői

Berzsenyi Dániel (1776–1836) a magyar irodalom egyik nagy költője.
Csapó Dániel (1778–1844) mezőgazdasági szakember, agrárpolitikus.
Irányi Dániel, Halbschuh (1822–1892) politikus, publicista, a márciusi ifjak egyike.
Arany Dániel (1863–1945) matematikus, matematikatanár.
Jób Dániel (1880–1955) író, rendező, színigazgató.
Dániel Ernő (1843–1923) politikus, Kiss Ernő aradi vértanú unokája.
Dankó Pista (1858–1903) cigányprímás, magyarnóta-szerző.

Művészetben

A Dániel prófétával kapcsolatos témák – elsősorban Dániel az
oroszlánok barlangjában, valamint a három ifjú a tüzes kemencében – gyakran
jelennek meg a román kori templomok faragványain és freskóin, valamint a későbbi
korok műalkotásaiban. Dániel életének egy-egy epizódját többek között Rembrandt és
Delacroix is megfestette.

Tóth Árpád versének, a Berzsenyi című költeménynek utolsó két szakasza Berzsenyi
Dániel életéről szól, de utal a bibliai Dániel történetére is.

És reszketőn idézem régi, fáradt
estéid kedvét, míg csöndben borozván
késztéd lelked szebb korba szállni el,
s szolgáid félve és juházva vártak:
a bús magyar szók, sok kevély oroszlán
magányod vén barlangján, Dániel!

Pörge Dani, a gyilkossá, majd betyárrá lett férj Arany János Vörös Rébék című
balladájának szereplője. Történetének kezdetén Rebi néni, a boszorkányos
öregasszony addig főzte
Pörge Dani bocskorát,
Míg elvette a Sinkóék
Cifra lányát, a Terát.

Túri Dani, a fiatal gazda a főszereplője Móricz Zsigmond Sárarany című regényének.

Földrajzi névként

Néhány földrajzi nevünk is megőrizte az egykori Dániel nevű
birtokos emlékét valamilyen formában. A Pest megyei Dánszentmiklós helység
nevének előtagja vagy Dány település neve egy Dán nevű birtokossal kapcsolatos,
amely lehet a Dániel rövidült alakváltozata. Dánosköve a szlovákiai Ajnácskő régi
magyar neve, amelyben szintén a Dániel alakváltozata rejlik.
Szólás Régi, ma már alig ismert szólásunk: Légy Dániel!, amelyet akkor szoktak
mondani, ha arra kérnek valakit, magyarázza meg a szóban forgó dolgot.

Csúfoló

Dani-Dani, dedelle
Hentereg a gödörbe.

Köznevesülve

A népnyelvben a szöcske neve több helyen daniló, a mezei szarkaláb
pedig danisarkantyú vagy dalisarkantyú. Dániel-csat a neve azoknak a népvándorlás
kori bronzcsatoknak, amelyek Dánielt ábrázolják az oroszlánok között.

Daniella név eredete, névnap dátumai

A Dániel férfinév latinos-olaszos nőiesítése.

Daniella névnap

Július 21.