Zsuzsanna névnap

Eredete

Egy ószövetségi héber névből származik, melynek jelentése ’liliom’. A
héber név latin átírásban Susanna. A latin formából a magyarban Zsuzsanna,
illetve Kelet-Magyarországon Zsuzsánna lett. Hazánkban a név írásban
először 1211-ben fordul elő Susanna alakban.

Védőszentjei

Az ószövetségi Zsuzsanna történetét Dániel próféta könyvének
XIII. fejezetében olvashatjuk. A gazdag Jojakin feleségül vette a szépséges és
istenfélő Zsuzsannát, akit szülei a mózesi törvények szerint neveltek. Történt,
hogy a nép új bírákat választott a vének közül. De két aggastyán méltatlan
volt e feladatra. Egy forró nyári napon a vének meglepték a fürdőző
Zsuzsannát, és zsarolással akarták a szép fiatalasszonyt magukhoz édesgetni.
Zsuzsanna hajthatatlan volt. Ekkor bosszúból azzal vádolták őt, hogy
házasságtörésen kapták egy fiatalemberrel. Hazugságuknak a gyülekezet hitelt
adott, hiszen egyben a vének voltak a bírák is. Zsuzsannát halálra ítélték. Az
asszony így fohászkodott: „Örök Isten! Te ismered a titkokat és tudsz
mindenről, még mielőtt világra jött volna. Te azt is tudod, hogy hazug módon
megrágalmaztak. Nézd, meg kell halnom, noha semmit sem követtem el
abból, amit ezek gonoszul rám fogtak.” (Dán. 13,42–43.) Mikor az ártatlan
Zsuzsannát megkövezni vitték, Dániel felkiáltott, mert Isten megvilágosította
elméjét. A vének külön-külön történő kihallgatásával bebizonyította
ellentmondó vallomásaik alapján Zsuzsanna ártatlanságát.

A Zsuzsanna névnek több védőszentje ismert. Az egyik Római Szent
Zsuzsanna (✝295?), Szent Gabrinus leánya, Szent Caius pápa unokahúga.
Régebben a Diocletianus korabeli keresztényüldözések vértanújának tartották.
Az újabb felfogás szerint szent életű nő, aki egy római templom alapítója volt.
Ünnepnapja: augusztus 11.

A másik Szent Zsuzsanna (✝362) egy palesztinai pogány pap és egy zsidó nő
leánya. Szülei halála után megkeresztelkedett, és vagyonát szétosztotta a
szegények között. Julianus császár idején kivégezték. Ünnepnapja:
szeptember 20. Ugyanezen a napon van egy újkori névrokonának, Ri Boldog
Susannának (✝1846) az ünnepe, aki Koreában adta életét Krisztusért.

Zsuzsanna névnap

Február 19., augusztus 11., szeptember 20.

Gyakorisága

A XVI. században még kevés a Zsuzsanna, de a XVII. században
már a 4. leggyakoribb női név volt. Főleg a protestánsok kedvelték, így a
XVIII. századi adatokban még mindig a 4. helyen találjuk. Ez a helyzete a
XIX. században is megmaradt. De a XIX. század végén már nincs a
leggyakoribb 25 név között.

A XX. század közepétől megint az előkelő 5. helyre került, sőt 1959-ben
Budapesten a 2. leggyakoribb név volt. 1967-ben országosan ismét a 6. a
Zsuzsanna, ekkor 3428 újszülött kislány kapta ezt a nevet. 1976-ban ismét az
5. helyen állt. Az 1983–87-es névlistán szintén az 5. legtöbbet választott név
volt, 8079 alkalommal anyakönyvezték.

A név választása a következő évtizedekben fokozatosan csökkent. 1996-ban
376-szor adták első, 176-szor második névként, így ebben az évben a
gyakorisági lista 46. helyére került. 2000-ben a 67. lett, 215 kislány kapta
első, 154 második névként. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a női
nevek között a Zsuzsanna a 8. helyen szerepelt, első névként 144 878, míg
másodikként 24 261 fő viselte.

Becézése

Kiszsuzsa, Szusza, Szuszi, Szuszika, Szuzi, Szüzi, Szüzike, Zuza, Zuzi,
Zuzika, Zuzka, Zuzu, Zsanka, Zsanna, Zsazsa, Zsó, Zsóka, Zsizsi, Zsizsike,
Zsu, Zsú, Zsuka, Zsuska, Zsuskó, Zsuzsa ~ Puzsa, Zsuzsácska, Zsuzsanka,
Zsuzsánka, Zsuzs, Zsuzsi, Zsuzsici, Zsuzsika, Zsuzsinkó, Zsuzska ~ Puzska,
Zsuzskó, Zsuzsó, Zsuzsóka, Zsuzsu, Zsuzsuka, Zsuzsus.

Rokon nevei

A Zsuzsanna régies, tájnyelvi alakváltozata, a Zsuzsánna, a
rövidült Zsuzsa és az önállósult becéző formák: Zsanka, Zsanna, Zsazsa,
Zsuzsi, Zsuzska. A két utóbbi név 1998 óta anyakönyvezhető
Magyarországon. A Zsuzsanna német megfelelőjének a becézőjéből
származik a Szanna. Érdekes egybeesés, hogy a finn nyelvben ezt a nevet az
Alexandra becézőjeként használják.

Idegen megfelelői

Más nyelvekben is kedvelt női név a Zsuzsanna. Angolul a
név megfelelői Susan, Susanna, Susannah, Suzanna, Susanne, Susette,
Suzette, Susy, Sue; németül Susanna, Susan, Suse; franciául Suzanne; finnül
Sanna, Sanni, Susanna; oroszul Szjuzanna, Szuszanna.
Családnévként Csak Zsuzsa alakban használatos, s az is nagyon ritkán. Első
írásos előfordulására 1549-ből van adatunk.

Híres viselői

Lorántffy Zsuzsanna (1600?–1660) zempléni nagybirtokos család
sarja, I. Rákóczi György felesége. Sárospatak az ő hozományaként került a
Rákócziak birtokába.
Károlyi Zsuzsanna (?–1622) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem felesége.
Lósárdy Zsuzsanna (1681–?) költő. A Rákóczi-szabadságharc idején követte
bátyját, a fejedelem zászlótartóját, a sebesülteket ápolta s dalaival lelkesítette
a kurucokat.

Kossuth Zsuzsanna (1817–1854) Kossuth Lajos legfiatalabb húga, a
forradalom alatt a tábori kórházak főápolónője.
Kulcsár Zsuzsanna (1912–1990) történész.

Művészetben

Zsuzsanna sok műalkotás központi alakja. A festők egyik kedvelt
témája volt Zsuzsanna történetének megörökítése, például Tintoretto
Zsuzsanna a fürdőben, Rubens Zsuzsanna és a vének, Rembrandt Zsuzsanna,
Anthonis van Dyck Zsuzsanna a fürdőben, Jacob Jordaens Zsuzsanna és a
vének című képei.
A bibliai témával az irodalom is foglalkozott, Zsuzsanna alakjáról több
történet, vers született.

Batizi András, a reformáció jeles énekszerzője a XVI. században versben
mesélte el Az Istenfélő Zsuzsánna asszonnak históriáját.
Dániel ezt írja, minden meghallgassa,
Egy zsidó leányról, kinek jámborsága,
Csudálatos vala minden tisztasága,
És istennél vala teljes bizodalma.
Kinek, a virágnak az ő szépségéről,
Nevet adtak vala ő ékességéről,
És az liliomnak szép fejérségéről.
Zsuzsannának mondják ő keresztnevéről.

Nagy költőink versei között is találunk Zsuzsannákhoz vagy Zsuzsannákról
szóló verseket. Balassi Bálint Kit egy citerás lengyel leányról szerzett című
versének hősnője lengyel citerás lány.
Lengyel szép Zsuzsanna vervén citeráját
És mondván utána gyönyörű nótáját,
Eszem vesztve, eltévesztve, szerelmében süllyesztve,
Felgerjesztve és ébresztve, szüvemet elrekesztve,
Belső tűzzel emésztve.

Csokonai Vitéz Mihály

Közismert Csokonai Vitéz Mihály Szegény Zsuzsi, a táborozáskor című verse.
Petőfi Sándort is megihletette 1844-ben egy szőke Zsuzsika:

Kicsinke szőke kis leányka,
Az én szerelmem nagy!
És tárgya e nagy szerelemnek
Kis szőke lány, te vagy.
Magyar nyelvterületen az első világháborúig ismertek és kedveltek voltak a
Zsuzsanna-játékok. A játékokban az ótestamentumi történetet adták elő,
melyben bebizonyították Zsuzsanna ártatlanságát, s a vén bírákat nevetségessé
tették. A játékot az alábbi énekkel kezdték:
Ebben a csodálatos dologban
játszunk és énekelünk.
Ártatlan Zsuzsánna,
az Istennek szent fia,
ezt áldja irgalmasan,
vádoltatik hamisan,
a két álnok vénekért,
az ő tisztaságáért.

A népköltészet kedvenc nőalakjai a Zsuzsák, Zsuzsik. Népballadák, népdalok
is szólnak Zsuzsákról. Ilyen a székely Homlódi Zsuzsánna balladája vagy a
Hej Vargáné, káposztát főz című népdal.

A kisgyermekeknek szóló jártatók, hintáztatók is kedvelik e nevet. Ezt találjuk
például a Cini-cini muzsika, táncol a kis Zsuzsika vagy a Hinta, palinta
kezdetű rigmusokban.

Népszokások

A februári Zsuzsanna-nap a néphagyományban a tavasz
közeledtét jelzi. Azt tartották, hogy ez a nap már elviszi a havat és
megszólaltatja a pacsirtát. Egyes megfigyelések szerint, ha Zsuzsanna-napon
magasra száll a pacsirta, akkor hamarosan jó idő lesz, sőt, ha röptében még
énekel is, akkor már biztosan közeledik a tavasz. Ezt támasztja alá az alábbi
időjósló mondóka is:

Dorottya szorítja,
Julianna engedné,
De Zsuzsanna nem hagyja.
Szép idő esetén Zsuzsanna napján már sokfelé elkezdték a szántás
előkészítését.

Csúfolók

Zsuzsika,
görög a sár utána.
*
Zsuzsika,
örök bőgő muzsika.
*
Zsuzsika,
megszólalt a muzsika.
*
Zsuzska, puska.